اداره کل ثبت احوال آذربایجان شرقی| » تعرفه خدمات
امروز: یکشنبه, ۱۴ خرداد , ۱۴۰۲

تعرفه خدمات

ردیف عنوان تعرفه ۱۳۹۸ (به ریال )
۱ ثبت نام کارت هوشمند ملی (اولین بار) ۲۵۰,۰۰۰
۲ صدور کارت هوشمند ملی مجدد ناشی از فقدان (نوبت اول) ۵۰۰,۰۰۰
۳ صدور کارت هوشمند ملی مجدد ناشی از فقدان (نوبت دوم) ۷۰۰,۰۰۰
۴ صدور کارت هوشمند ملی مجدد ناشی از فقدان (نوبت سوم و پس از آن) ۱,۰۰۰,۰۰۰
۵ تعویض کارت هوشمند ملی(ناشی از تغییر مشخصات سجلی یا خرابی و )… باستثناء
اشتباه مأمور
۳۰۰,۰۰۰
۶ فعال سازی امضاء الکترونیک ۲۰۰,۰۰۰
۷ ثبت ولادت در مهلت قانونی بهمراه صدور شناسنامه ۱۵۰,۰۰۰
۸ ثبت ولادت بعد از مهلت قانونی تا ( ۳ ماه ) بهمراه صدور شناسنامه ۳۰۰,۰۰۰
۹ ثبت ولادت بعد از مهلت قانونی (از ۳ ماه و بعد آن ) بهمراه صدور شناسنامه ۵۰۰,۰۰۰
۱۰ تنظیم سند هویتی در اجرای احکام مراجع قضائی و کمیسیون تشخیص سن ۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۱ تنظیم سند هویتی و صدور شناسنامه برای مشمولین بند های ۴ و۵ و۶ ماده ۹۷۶ و ۹۷۹ م . ق ۵ و همچنین فرزندان ناشی از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی و بازگشت به تابعیت ۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۲ صدورشناسنامه مجدد ۳۰۰,۰۰۰
۱۳ صدور شناسنامه مجدد در اجرای مواد۳۲ و۳۳ قانون ثبت احوال ۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۴ صدور شناسنامه مجدد ناشی از فقدان ( نوبت اول ) باستثناء مشمولین تبصره ۲ ماده ۱ قانون تخلفات ،جرایم و مجازاتهای مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه مصوب ۱۰/۵/۷۰ مجمع ۴۰۰,۰۰۰
۱۵ صدور شناسنامه مجدد ناشی از فقدان ( نوبت دوم) ۷۰۰,۰۰۰
۱۶ صدور شناسنامه مجدد ناشی از فقدان ( نوبت سوم و بعد از آن) ۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۷ تغییر نام با تجویز سازمان یا محاکم قضایی ۲,۵۰۰,۰۰۰
۱۸ تغییر نام خانوادگی(نوبت اول) ۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۹ تغییر نام و نام خانوادگی برای بار دوم و بازگشت به نام و نام خانوادگی اولیه ۲,۵۰۰,۰۰۰
۲۰ تغییرنام خانوادگی تبصره ذیل ماده۴۱قانون ثبت احوال ( فرزندان زیر ۱۸ سال) ۱۵۰,۰۰۰
۲۱ تأیید اجازه نامه از دارنده حق تقدم نام خانوادگی ۲۰۰,۰۰۰
۲۲ صدورگواهی از قبیل گواهی مشخصات ، وفات ، تأییدیه شماره ملی و همچنین پاسخ ۱۶ کتبی به استعلام مشخصات هویتی ۱۰۰,۰۰۰
۲۳ تأیید گزارش مفقودی شناسنامه ، کارت شناسایی ملی و کارت هوشمند ملی ۱۰۰,۰۰۰
۲۴ استعلام دستی مبتنی بر فهرستها و گزارشهای خارج از چارچوبهای تعریف شده به ازای
هر شخص
۱۰,۰۰۰
۲۵ استعلام الکترونیکی مشخصات هویتی اشخاص حقیقی برای دستگاههایی نظیر شرکتها ، بانکها، ۲,۰۰۰
۲۶ نمایش عکس اشخاص در سامانه استعلام الکترونیکی به إزای هر مورد ، برای دستگاههایی نظیر شرکتها ، بانکها، بیمه ها ، شهرداریها و دفاتر اسناد رسمی ۸,۰۰۰
۲۷ تأیید عکس متقاضیان در دفاتر احراز هویت ادارات ثبت احوال ۱۰۰,۰۰۰
۲۸ صدور گواهی تجرد ۵۰۰,۰۰۰
۲۹ صدور گواهی ازدواج و طلاق ۵۰۰,۰۰۰
۳۰ ثبت اقرار نامه زوجیت ۳۰۰,۰۰۰
۳۱ انتقال واقعه ازدواج از دفاتر رسمی ازدواج در اسناد هویتی (الکترونیکی و غیر آن) ۵۰,۰۰۰
۳۱ انتقال واقعه طلاق از دفاتر رسمی طلاق در اسناد هویتی(الکترونیکی و غیر آن) ۱۵۰,۰۰۰
۳۲ صدور رونوشت سند ازدواج و طلاق اتباع ایرانی خارج از کشور ۵۰۰,۰۰۰
۳۳ ثبت ولادت و فوت اتباع خارجی ۳۰۰,۰۰۰
۳۴ صدور گواهی ولادت و فوت اتباع خارجی(تعویض و فقدان) ۱۵۰,۰۰۰
۳۵ اجرای احکام مراجع قضایی در اسناد هویتی ۷۰۰,۰۰۰
۳۶ درخواست رسیدگی از هیأتهای حل اختلاف اسناد هویتی باستثناء اشتباه مأمور ۳۰۰,۰۰۰
۳۷ در خواست اصلاح سن از کمیسیون تشخیص سن ۵۰۰,۰۰۰
۳۸ تنظیم و ثبت اقرارنامه نسب در ادارات ثبت احوال ۳۰۰,۰۰۰
۳۹ صدور و تمدید گواهینامه مدیر فنی دفاتر پیشخوان و پست ۲,۰۰۰,۰۰۰
۴۰ صدور و تمدید پروانه دفاتر پیشخوان و پست ۳,۰۰۰,۰۰۰
۴۱ فعالسازی توکن VPN دفاتر پیشخوان و پست (اولیه ، تمدید، تغییر نام) ۱,۰۰۰,۰۰۰
۴۲ فعالسازی مجدد توکن VPN دفاتر پیشخوان و پست ۲,۰۰۰,۰۰۰
۴۳ فعالسازی توکن مدیر فنی دفاتر پیشخوان و پست (اولیه ، تمدید ، تغییر نام) ۱,۰۰۰,۰۰۰
۴۴ فعالسازی مجدد توکن مدیر فنی دفاتر پیشخوان و پست ۲,۰۰۰,۰۰۰
۴۵ فعالسازی مجدد هر توکن ( VPN ، مدیر فنی ) به دلیل خرابی ۱,۵۰۰,۰۰۰
کارمزد دفاتر پیشخوان ارائه کننده خدمات ثبت احوال و اداره پست بابت اخذ درخواست خدمات سجلی و کارت ملی هوشمند مبلغ ۹۰۰۰۰ ریال و بابت تحویل کارت هوشمند ملی ۲۰۰۰۰ ریال می باشد.
۱۳۹۸/۰۱/۲۰