اداره کل ثبت احوال آذربایجان شرقی| » مناقصه و مزایده
امروز: جمعه, ۱۱ فروردین , ۱۴۰۲

مناقصه و مزایده

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای درخصوص «انجام امور خدمات پشتیبانی »
اداره کل ثبت احوال آذربایجان شرقی در نظردارد مناقصه عمومی «انجام امور خدمات پشتیبانی »ادارات ثبت احول استان را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) برگزار نماید . مناقصه گران برای دریافت اسناد مناقصه می توانند از طریق درگاه سامانه مذکوربه نشانی www.setadiran.ir اقدام نمایند.تمامی مناقصه گران درصورت عدم عضویت قبلی ، لازم است مراحل ثبت نام در سامانه ستاد راتکمیل و پس از دریافت گواهی الکترونیکی ، نسبت به دریافت اسناد مناقصه وشرکت در مناقصه از طریق سامانه ستاد اقدام نمایند.
۱-تاریخ انتشار مناقصه درسامانه : ۲۲/۲/۱۴۰۰
۲- مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه ازسامانه : ساعت ۱۴ روز سه شنبه تاریخ ۲۸/۲/۱۴۰۰
۳- مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : تاساعت ۰۰/۱۴ روز شنبه تاریخ ۸/۳/۱۴۰۰
۴-زمان بازگشایی پاکت ها : ساعت ۰۰/۱۰صبح روز یکشنبه تاریخ ۹/۳/۱۴۰۰
– اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر درخصوص اسناد مناقصه و تحویل پاکت الف:
نشانی: تبریز-میدان ساعت – کوچه حاجی هاشم – اداره کل ثبت احوال آذربایجان شرقی – تلفن ۳۵۲۶۱۷۵۲
– اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت درسامانه : ۴۱۹۳۴-۰۲۱

فایلهای تکمیلی
پیوست ۱
پیوست ۲

———————————————————————————————————————————————————————————
در سال ۱۳۹۷ مناقصه و مزایده ای در اداره کل ثبت احوال آذربایجان شرقی برگزار نگردید در صورت وجود هر مزایده یا مناقصه جدید در این صفحه قرار خواهد گرفت
———————————————————————————————————————————————————————————-
در سال ۱۳۹۶ مناقصه و مزایده ای در اداره کل ثبت احوال آذربایجان شرقی برگزار نگردید در صورت وجود هر مزایده یا مناقصه جدید در این صفحه قرار خواهد گرفت
———————————————————————————————————————————————————————————-
در سال ۱۳۹۵ مناقصه و مزایده ای در اداره کل ثبت احوال آذربایجان شرقی برگزار نگردید در صورت وجود هر مزایده یا مناقصه جدید در این صفحه قرار خواهد گرفت

برچسب ها: ,
۱۴۰۰/۰۵/۰۳