اداره کل ثبت احوال آذربایجان شرقی| » نام گذاری اسامی ترکی در ثبت احوال
امروز: پنج شنبه, ۲۶ فروردین , ۱۴۰۰

اخبار

نام گذاری اسامی ترکی در ثبت احوال
نام

یکی از مهمترین وظایف والدین در قبال فرزندان انتخاب نام نیک برای آنها میباشد .

فرهنگ انتخاب نام برای فرزندان در مناطق مختلف نسبت به زبان و گویشهای محلی  متفاوت بوده و تقریبا می توان چنین استنباط نمود که هر منطقه جغرافیائی با شرایط فرهنگی خود در تعیین اسامی ،  ترکیبی از فرهنگ و آداب و سنن منطقه دخالت داشته و تاثیرگذار میباشد .  در هر کشوری برای انتخاب نام ، یکسری قوانین و مقررات وجود دارد که شهروندان ملزم به رعایت آن بوده و در برابر قانون سر تعظیم فرود میآورند . بعنوان مثال در کشور عربستان سعودی نامهای فارسی برای فرزندان ممنوع است و در صورت نامگذاری ،  مجازات سنگینی برای والدین در نظر گرفته شده است  .

با توجه به اینکه ایران کشوری است که در آن تنوع قومیتی و زبانی فراوانی وجود دارد فلذا در کشور ما ایران هم برخی از اسامی دارای محدودیت بوده و برابر مقررات و طبق نظر مسئولین کشوری انتخاب نام تحت شرایطی مقبول میباشد .  انتخاب نامهای ترکی در مناطق آذربایجان بیشتر مد نظر بوده و اکثر اسامی ترکی هم در این منطقه  استفاده می گردد و از نظر سازمان ثبت احوال محدودیت چندانی وجود ندارند . در نامگذاری برای فرزندان روال قانونی سازمان ثبت احوال اینگونه میباشد که نام انتخاب شده از طرف والدین نوزاد اگر در لیست ارائه شده ثبت احوال که در سیستم اداری و همچنین در سایت سازمان ثبت احوال موجود میباشد ، وجود داشته باشد ، شناسنامه با نام درخواستی صادر و ارائه میگردد . ولی اگر نام پیشنهادی در لیست ارائه شده سازمان ثبت احوال موجود نباشد ، در اینصورت برابر درخواست کتبی والدین نوزاد ، نام مورد تقاضا به شورای نام مستقر در سازمان ثبت احوال کشور  شامل معاون اسناد هویتی سازمان ، مدیرکل اسناد هویتی سازمان دو نفر از اساتید دانشگاه علامه طباطبائی در زمینه فولکور وزبان شناسی و دو نفر هم از فرهنگستان زبان و ادبیات ایران  میباشد ، ارسال شده و در آن شورا  نسبت به تائید یا عدم تائید آن تصمیم گیری میگردد .  البته شایان ذکر است که اکثر اسامی ترکی در آذربایجان تائید شده و به متقاضیان داده شده است . نمونه اندکی از اسامی ترکی مورد استفاده در منطقه آذربایجان در بازه زمانی ده ساله مابین سالهای ۱۳۸۹  لغایت  ۱۳۹۹  با میزان فراوانی آنها در جدول ذیل آورده شده است . باشد که در برابر برخی از هجمه های نابجایی که اخیرا در راستای عدم تعلق اسامی ترکی در ثبت احوال بوجود آمده بود شاهدی عینی و مصداقی ارائه شده باشد .

 

نام آتیلا آراز آنیل آیتن آی نور آران آیسل
فراوانی ۴۶۴۱ ۱۲۵۵۱ ۵۸۶۲ ۱۰۵۲ ۲۲۵۰ ۴۰۰۳ ۷۴۵۲
نام آیهان آی سودا آنا آرتا آرتان آیلار آیدا
فراوانی ۳۱۶۰۵ ۶۴۲ ۵۳۹۹ ۱۰۰۰۴ ۳۱۳۱ ۱۱۸۷۰ ۳۶۹۱۱
نام آلما الناز الین الیانا الشن ائلشن اصلان
فراوانی ۱۷۸۹ ۲۵۶۴۱ ۸۵۳۹ ۱۳۹۷ ۱۴۲۹ ۵۴۵ ۳۷۲
نام آیناز اکتای السانا المیرا پارلا پینار تایماز
فراوانی ۴۲۶۲۴ ۴۸۵ ۴۴۳۴ ۷۹۴۹ ۱۳۵۷ ۱۹۴۴ ۷۳۲
نام دنیز سلین سلینا سلدا سلنا سارای سهند
فراوانی ۹۶۸۱ ۱۵۲۶۰ ۳۸۹۸ ۲۹۹۶ ۱۶۳۹۴ ۵۳۰ ۴۱۲۶
نام سوین سولماز سان آی سویل آی شهریار مارال ماهنی
فراوانی ۱۲۲۱۴ ۱۶۹۳ ۵۹۷ ۳۷۸ ۷۶۳۵ ۱۰۰۹۳ ۳۳۷
نام شلاله آی پارا گوزل نازیلا یاشار مهرآنا نازلی
فراوانی ۱۹ ۲۸۱ ۱۰۹ ۳۲۴۶ ۱۰۹۷۰ ۱۴۸۴ ۳۴۶۳
نام بابک گونش سوگل سوینج دل آرا مهرتاش آیتاش
فراوانی ۱۹۲۹ ۶۸۱ ۱۰۵۸۰ ۲۲۸ ۴۹۹۱ ۹۶ ۱۹
نام آیدین آیکان آیین آیتا آیسا آیلا آیما
فراوانی ۹۳۵۰ ۸۴۶ ۱۵۲۵ ۶۰۵ ۱۶۵۴۷ ۶۸۷۷ ۱۳۶۶
نام آینا آرا هاکان شایلین      
فراوانی ۶۰۶ ۵۷۵ ۳۸۷۰ ۴۴۹۸      
تصاویر مرتبط

برچسب ها: