اداره کل ثبت احوال آذربایجان شرقی| اداره کل ثبت احوال آذربایجان شرقی
امروز: دوشنبه, ۵ آبان , ۱۳۹۹

اخبار

روز ملی آمار

آمار درست و دقیق ، عامل اصلی برنامه ریزی و آینده نگری در هر کشوری است . بنابراین افرادی که در زمینه آمار کار میکنند ، باید افرادی باهوش و با درایت و با پس […]